Poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie gminy Golczewo poprzez utworzenie Centrum Kultury w Golczewie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Golczewo

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Golczewo
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
474 584.36
Wydatki kwalifikowalne: 
474 584.36
Dofinansowanie: 
355 938.27
w tym UE: 
355 938.27
Wkład własny: 
118 646.09
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-030/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Golczewo
Miejscowość: 
Golczewo
Kod pocztowy: 
72-410