Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego - remont zabytkowej bramy przy Forcie Zachodnim

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

W ramach niniejszego projektu wykonano prace konserwatorskie bramy parkowej, które polegały m.in. na: demontażu uszkodzonych partii muru, oczyszczeniu powierzchni murów, uzupełnieniu ubytków, rekonstrukcji detalu architektonicznego, konserwacji elementów metalowych.
 
Zgodnie z programem prac konserwatorskich, ciekawy element projektu stanowiło odtworzenie dwóch par wrót, które w przeszłości broniły wjazdu na teren kompleksu fortecznego.

Wartość ogółem: 
267 427.13
Wydatki kwalifikowalne: 
244 216.27
Dofinansowanie: 
183 162.19
w tym UE: 
183 162.19
Wkład własny: 
61 054.08
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-023/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600