Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Wartość ogółem: 
2 217 458.60
Wydatki kwalifikowalne: 
1 512 401.79
Dofinansowanie: 
1 134 301.31
w tym UE: 
1 134 301.31
Wkład własny: 
378 100.48
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.3. Ścieżki rowerowe
Numer wniosku: 
RPZP.05.03.00-32-021/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007