Lokalny Prorgam Rewitalizacji Gmina Miasto Kołobrzeg

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Wartość ogółem: 
20 740.00
Wydatki kwalifikowalne: 
20 740.00
Dofinansowanie: 
20 740.00
w tym UE: 
20 740.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-013/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejscowość: 
Kolobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu