Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Świdwin

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Świdwin - miasto
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 530 120.53
Wydatki kwalifikowalne: 
2 530 120.53
Dofinansowanie: 
1 265 060.26
w tym UE: 
1 265 060.26
Wkład własny: 
1 265 060.27
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-020/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Świdwin
Miejscowość: 
świdwin
Kod pocztowy: 
78-300