Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektu uzdrowiskowego Irena i Podhale wraz z zakupem i instalacją urządzeń poprawiających bezpieczeństwo w tych obiektach i w otoczeniu

Nazwa beneficjenta: 
Uzdrowisko Połczyn S.A

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 606 593.33
Wydatki kwalifikowalne: 
5 950 115.39
Dofinansowanie: 
2 380 046.15
w tym UE: 
2 380 046.15
Wkład własny: 
3 570 069.24
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-037/11
Nazwa beneficjenta: 
Uzdrowisko Połczyn S.A
Miejscowość: 
Połczyn-Zdrój
Kod pocztowy: 
78-320