Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Nazwa beneficjenta: 
Europejski Bank Inwestycyjny

Miejsce realizacji

Wartość ogółem: 
66 815 056.00
Wydatki kwalifikowalne: 
66 815 056.00
Dofinansowanie: 
66 815 056.00
w tym UE: 
50 112 416.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.2. Inicjatywa JESSICA
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.02-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Europejski Bank Inwestycyjny
Miejscowość: 
Luksemburg
Kod pocztowy: 
L-2950

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu