Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno poprzez budowę Promenady – etap I

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Przedmiotem projektu typ: "zaprojektuj i wybuduj" wykonanie projektu i była budowa promenady wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga dojazdowa, parking, infrastruktura techniczna), odbudowa walorów użytkowych miejskiej plaży oraz budowa obiektów gastronomiczno – handlowych i toalet, które stanowią około turystyczne zaplecze dla promenady.
 
Projekt przyczynił się do rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz aktywnej, a zastosowane rozwiązania budowlane i technologiczne przełożyły się na podniesienie jakości oraz liczne udogodnienia dla użytkowników infrastruktury.
 
Wybudowana infrastruktura jest w pełni przyjazna dla osób niepełnosprawnych (m.in.: wybudowano podjazdy przy wejściu na promenadę, zamontowano obniżoną lornetkę obserwacyjną na wieży widokowej oraz wydzielono 4 miejsca parkingowe, przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych)
 
W ramach wykonania projektu przygotowano:
 
- Etap I - Opracowanie studium wykonalności,
- Etap II - Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy projektu oraz robót budowlanych,
- Etap III - Podpisanie umowy z wykonawcą,
- Etap IV - Wybór Inżyniera kontraktu,
- Etap V - Uzyskanie pozwolenia na budowę,
- Etap VI - Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem oraz prowadzenie działań promocyjnych.
 
W ramach inwestycji wykonano :
- budowę promenady,
- budowę punktu widokowego wieżowego wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz budowę platformy widokowej,
- budowę parkingu i drogi dojazdowej do promenady,
- wykonanie elementów małej architektury,
- roboty budowlane związane z oświetleniem promenady i punktów widokowych,
- budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowę punktów handlowych i gastronomicznych,
- odnowienie plaży.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 870 853.82
Wydatki kwalifikowalne: 
1 758 253.82
Dofinansowanie: 
879 126.91
w tym UE: 
879 126.91
Wkład własny: 
879 126.91
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-008/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno
Miejscowość: 
Nowe Warpno
Kod pocztowy: 
72-022

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu