Trafostacja Sztuki Szczecin - ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Niszczejący, zabytkowy budynek po byłej transformatorowi wymagał przeprowadzenia gruntownych prac budowlanych. Przywrócenie obiektu do stanu zgodnego z pierwotnym przeznaczeniem polegało głównie na zachowaniu układu kompozycyjnego z podziałem na 3 trakty, podziału kondygnacyjnego i ciągów układu komunikacyjnego, wejścia głównego, pierwotnego podziału otworów okiennych i sposobu ich otwierania oraz zachowanie ościeżnic metalowych. Do budynku doprowadzono przyłącza mediów a cały teren wokół trafostacji przy ul. Ducha Św. i Podgórnej uporządkowano i zagospodarowano. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie zainstalowano również windę towarowo-osobową.
 
Trafostacja z uwagi na swoje położenie w centrum miasta jest atrakcyjnym punktem dla zwiedzających Szczecin zaś dla mieszkańców jest to doskonałe miejsce gdzie mogą spotkać się
z twórczością lokalnych artystów.
 
To bardzo nowoczesne miejsce, skupiające ok. 300 odbiorców. Odbywają się  w tym miejscu polsko-niemieckie warsztaty artystyczne i plenery studenckie, prowadzona jest również współpraca ze szkołami (warsztaty w salach wystawowych i bezpośrednim towarzystwie dzieł sztuki). Dla odbiorców starszych prowadzone są cykle warsztatów, spotkań z artystami, wykładów.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
19 128 887.86
Wydatki kwalifikowalne: 
18 077 447.86
Dofinansowanie: 
7 230 979.00
w tym UE: 
6 146 332.14
Wkład własny: 
10 846 468.86
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-002/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu