Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Przedmiotem projektu była kompleksowa renowacja zabytkowego, XVII – to wiecznego Ratusza Staromiejskiego.
 
Obiekt ten stanowi dziedzictwo kulturowe Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a realizacja przedłożonej inwestycji pozwoliła poprawić stan jego zachowania, zwiększyć jego funkcjonalność oraz dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane:
• przebudowa fundamentów całego obiektu,
• naprawa konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego Ratusza,
• naprawa i wzmocnienie wieży ,
• wymiana i naprawa zniszczonych elementów szkieletu ścian zewnętrznych Ratusza,
• naprawa uszkodzeń ścian i stropu w Sali Ślubnej,
• zabezpieczenie antykorozyjne stropu nad I piętrem, ocieplenie i wymiana desek podłogi,
• naprawa i wymiana stolarki okiennej.
 
Dodatkowo wykonane zostały roboty elektryczne, związane z wymianą i rozbudową istniejącej instalacji elektroenergetycznej oraz roboty instalacyjne, związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, a także remontem kotłowni.
 
Realizacja projektu przyczyniła się również do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno, czego efektem jest napływ większej liczby turystów oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Przedstawiony projekt jest komplementarny z innymi inwestycjami realizowanymi przez Gminę, zarówno o charakterze regionalnym, jak i międzyregionalnym, m.in. z zakresu turystyki, infrastruktury drogowej oraz ochrony obiektów zabytkowych.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 490 759.59
Wydatki kwalifikowalne: 
1 073 148.60
Dofinansowanie: 
804 861.44
w tym UE: 
804 861.44
Wkład własny: 
268 287.16
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-003/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno
Miejscowość: 
Nowe Warpno
Kod pocztowy: 
72-022

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu