Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
28 Inteligentne systemy transportu

W ramach projektu wykonano następujące Zadania:
 
1. Przygotowanie dokumentacji
2. System Zarządzania Ruchem
3. Zarządzanie projektem
4. Promocja projektu
 
Ad. 1. W ramach Zadania - Przygotowanie dokumentacji. Wnioskodawca przygotował m.in. następujące dokumenty oraz opracowania: Mikrosymulacje ruchu, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz Studium Wykonalności projektu.
Ad. 2. Zadanie – System Zarządzania Ruchem realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
Podstawowe Wydatki w ramach Zadania 2 to:
- Podsystem Informacji dla Podróżnych,
- Podsystem Detekcji Ruchu,
- Podsystem Informacji Mobilnych,
- Podsystem Łączności,
- Centrum Zarządzania Ruchem,
- Dostosowanie Sygnalizacji Świetlnych do pracy w SZR,
- Wdrożenie.
 
Ad. 3. Zadanie – Zarządzanie projektem. W ramach tego Zadania zakontraktowano Inżyniera Kontraktu oraz przygotowano  Zarządzanie projektem
 
Ad. 4. Zadanie - Promocja projektu. W ramach tego Zadania Wnioskodawca promował projekt m.in. poprzez: Publikacje prasowe, Informacje telewizyjne, Tablice informacyjne, Witrynę internetową oraz Uroczyste otwarcie Centrum Zarządzania Ruchem.
 
W wyniku implementacji projektu powstały następujące produkty:
1. Liczba zainstalowanych systemów ITS - 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych drogowych urządzeń informacyjnych - 15 szt.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 571 343.65
Wydatki kwalifikowalne: 
7 507 319.99
Dofinansowanie: 
5 728 085.14
w tym UE: 
5 728 085.14
Wkład własny: 
1 779 234.85
% dofinansowania: 
76.30
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.5. Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.05.00-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456