Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29

Nazwa beneficjenta: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Wartość ogółem: 
34 398 569.72
Wydatki kwalifikowalne: 
34 398 569.72
Dofinansowanie: 
17 199 284.86
w tym UE: 
17 199 284.86
Wkład własny: 
17 199 284.86
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.6. Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.6.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.06.01-32-030/11
Nazwa beneficjenta: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-515