Adaptacja budynku dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 34

Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Gryfice
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Celem projektu była poprawa jakości oraz dostępności edukacji szczebla wyższego w regionie gryfickim. Cel ten został osiągnięty poprzez dokończenie projektu adaptującego budynek powojskowy na cele edukacyjno – szkoleniowe.
 
W ramach projektu wykonano następujące prace:
 
- Wymiana okien
- Remont instalacji C.O – montaż nowych grzejników
- Remont pokrycia dachu
- Remont elewacji połączony z dociepleniem budynku
 
W wyniku bezpośredniej realizacji zamierzenia inwestycyjnego zwiększyła się atrakcyjność bazy dydaktycznej Wydziału Zamiejscowego i jakość oferowanych usług.
 
Produktami powstałymi w wyniku realizacji projektu śą:
 
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkolnictwa wyższego – 1 obiekt
Powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury szkolnictwa wyższego – 3270,64 m kw. (nie wliczając powierzchni dachu).

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
591 259.80
Wydatki kwalifikowalne: 
591 259.80
Dofinansowanie: 
295 629.90
w tym UE: 
295 629.90
Wkład własny: 
295 629.90
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.1. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.01-32-004/09
Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-210

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu