Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nazwa beneficjenta: 
Uniwersytet Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Przedmiotem projektu była przebudowa i rozbudowa budynków „A” i „B” należących do Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanych przy ul. Cukrowej 8 oraz Krakowskiej 81 (są to budynki połączone).
 
Uniwersytet Szczeciński działa w Szczecinie od roku 1984 roku. Uczelnia stale podejmuje różnego rodzaju inicjatywy mające na celu podwyższanie jakości prowadzonych studiów, wprowadzanie nowych kierunków studiów i specjalności, dostosowanych do wymogów rynku pracy, prowadzi działania badawczo – naukowe pozwalające rozwijać się i kształcić kadrze naukowej, która przekazuje nabyta wiedze studentom.
 
Przed przebudową budynków „A”i „B” zajmowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług infrastruktura przestrzeni była niefunkcjonalna oraz niedostosowana do stale rosnących potrzeb wynikających z bardzo dużej liczebności studentów Wydziału oraz zwiększania się liczby kadr naukowo-dydaktycznych.
 
Konieczność realizacji inwestycji na Wydziale wynikała m.in. z:
- ograniczonego dostępu studentów do infrastruktury naukowo-dydaktycznej;
- obniżenia poziomu kształcenia studentów obecnych i przyszłych;
- braku możliwości otwierania nowych kierunków studiów;
- ograniczonych możliwości dostosowywania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy;
- odpływu kadry dydaktyczno - naukowej na uczelnie znajdujące sie w innych miastach;
- braku kadr regionalnej gospodarki.
 
Realizacja inwestycji obejmowała swoim zakresem:
1) wybudowanie dodatkowej sali wykładowej na 120 osób;
2) wybudowanie Auli Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na 100 osób,
3) wybudowanie obszernego holu z punktem informacyjnym i nowym wejściem do obiektu; 4) wybudowanie nowego dźwigu osobowego na 12 osób;
5) zamianę funkcji pomieszczenia dotychczasowej szatni (parter budynku ”B”) na dziekanat; 6) przebudowę pomieszczeń piwnicznych budynku ”B” na przestrzeń szatni dostępną z nowoprojektowanego holu głównego;
7) wybudowanie zadaszonej zewnętrznej przestrzeni foyer na zapleczu budynku „A”;
8) zagospodarowanie terenu miedzy segmentami/budynkami „A” i „B”;
9) wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO),
10) zakup wyposażenia meblowego; multimedialnego,
11) zakup klimatyzatorów. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 765 611.50
Wydatki kwalifikowalne: 
7 765 611.50
Dofinansowanie: 
3 882 805.00
w tym UE: 
3 882 805.00
Wkład własny: 
3 882 806.50
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.1. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.01-32-006/09
Nazwa beneficjenta: 
Uniwersytet Szczeciński
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-453