Zakup nowoczesnej aparatury analitycznej na potrzeby realizacji nowego programu dydaktycznego w Zakładzie Patologii Ogólnej Katedry Fizjopatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

Nazwa beneficjenta: 
Pomorski Uniwesytet Medyczny w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Przedmiotem projektu był zakup niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego procesu dydaktyki wyposażenia Zakładu Patologii Ogólnej wchodzącego w skład Katedry Fizjopatologii Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 
Zakupione wyposażenie jest wykorzystywane w ramach dydaktyki dla studentów następujących kierunków: lekarskiego, stomatologicznego , biotechnologii medycznej, ratownictwa, kosmetologii, położnictwa , pielęgniarstwa, pielęgniarstwa pomostowego , fizjoterapii  oraz analityki medycznej.
 
W ramach projektu  zakupiono następujące elementy wyposażenia:
- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa - szt. 3
- Cieplarka hodowlana z CO2 - szt. 2
- Mikroskop odwrócony fluorescencyjny z kontrastem fazowym oraz fluorescencją - szt. 1
- Zamrażarka niskotemperaturowa –86oC - szt. 2
- Aria II BD Update - szt. 1
- Wirówka z chłodzeniem do probówek 1,5mL oraz do mikropłytek – szt. 3
- Wirnik do wirowania płytek DWP/MTP/mikrotitracyjnych - szt. 1
- Wirnik do wirowania probówek 1,5-2ml - szt. 2
- Wirówka z chłodzeniem do wirowania probówek 50mL – szt. 2
- Wirnik krzyżowy do 4 prostokątnych kubków do probówek 50mL – szt.2
- Czytnik płytek z inkubatorem i z funkcją wytrząsania na płytkę 96 – dołkową i 384 - dołkową (ELISA) – szt.1
- Komputer PC – szt. 3
- Monitor komputerowy LCD – szt. 2
 
Realizacja projektu bezpośrednio przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia oraz unowocześnienia infrastruktury dydaktycznej, wykorzystywanej przez studentów w procesie kształcenia w systemie trójstopniowym. Ponadto zakup specjalistycznego sprzętu pozytywnie wpłynął na dostosowanie oferty studiów  do potrzeb rynku pracy oraz wzrostu znaczenia PAM na arenie krajowej.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 230 337.71
Wydatki kwalifikowalne: 
1 230 337.71
Dofinansowanie: 
615 168.85
w tym UE: 
615 168.85
Wkład własny: 
615 168.86
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.1. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.01-32-009/09
Nazwa beneficjenta: 
Pomorski Uniwesytet Medyczny w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-204