Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Projekt obejmował modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły do przedmiotów zawodowych w Technikum Morskim dla kierunków technik nawigator morki i technik mechanik okrętowy.
 
W ramach realizacji projektu doposażono również i zmodernizowano stanowiska symulacyjne dla nawigatorów i mechaników okrętowych, zakupiono urządzenia i przyrządy diagnostyczne, materiały i publikacje gwarantujące szkolenie uczniów zgodnie z wymaganiami międzynarodowej konwencji STCW.
 
Należy przy tym dodać, że zakupiony sprzęt dydaktyczny należy do niezwykle innowacyjnych w skali międzynarodowej. 
 
W ramach niniejszego projektu powstały następujące produkty:
- zakupione środki dydaktyczne – szt. 39
- nowoutworzone stanowiska przeznaczone do praktycznej nauki zawodu –  szt. 24
- zakupione zestawy komputerowe – szt. 5
 
Realizacja projektu umożliwiła podwyższenie jakości kształcenia zawodowego Technikum Morskim poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, a tym samym umożliwiła podwyższenie poziomu certyfikatu uznania szkoły, jako ośrodka szkoleniowego kadr morskich w zakresie objętym postanowieniem międzynarodowej Konwencji STCW przez Dyrektora Urzędu Morskiego.
 
Absolwenci szkoły uzyskają wyższe dyplomy morskie, które są uznawane zarówno przez armatorów krajowych, jak i przez zagranicznych. Umożliwia to również uzyskanie pracy na stanowiskach wymagających wyższych umiejętności zawodowych.  

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 200 357.08
Wydatki kwalifikowalne: 
1 016 527.80
Dofinansowanie: 
508 263.89
w tym UE: 
508 263.89
Wkład własny: 
508 263.91
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu