Rozbiórka i dobudowa przybudówki do Gimnazjum w Stepnicy wraz z zakupem środków dydaktycznych

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Stepnica
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
694 088.40
Wydatki kwalifikowalne: 
360 669.71
Dofinansowanie: 
180 334.85
w tym UE: 
180 334.85
Wkład własny: 
180 334.86
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-005/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica
Miejscowość: 
Stepnica
Kod pocztowy: 
72-112