Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Policki

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Projekt polegał na przebudowie i wyposażeniu niewykorzystywanego zaplecza Zespołu Szkół w Policach tj. czterech sal lekcyjnych, które obecnie stanowią pracownię hotelarską oraz remont i wyposażenie istniejącej stołówki wraz z kuchnią i zapleczem gospodarczo – magazynowym, gdzie powstała pracownia gastronomiczna.
 
W ramach pracowni hotelarskiej przy ZS w Policach stworzono i wyposażono następujące pomieszczenia:
- jednostka demonstracyjna do praktycznej nauki zawodu z łazienką i z wyposażeniem,
- recepcja,
- cztery dwuosobowe pokoje z dwoma przedsionkami i dwiema łazienkami wraz z wyposażeniem,
 
W ramach pracowni gastronomicznej wykonano remont i modernizację następujących pomieszczeń:
- stołówka,
- kuchnia wraz z zapleczem gospodarczo – magazynowym.
 
Ponadto przeprowadzono modernizację powstałych pracowni poprzez ich wyposażenie w nowoczesne urządzenia gastronomiczne, wyposażenie stołówki w stoły i krzesła oraz zakup mebli do pracowni hotelarskiej i drobnego wyposażenia. Dodatkowo założona została instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna oraz grzewcza w pomieszczeniach podlegających modernizacji.
 
Dzięki realizacji projektu w Zespole Szkół w Policach powstało nowoczesne i dostosowane do wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplecze, gdzie każdy z uczniów szkół zawodowych w ZS w Policach, podczas zajęć praktycznych zapozna się ze wszystkimi narzędziami i urządzeniami, jakie może spotkać w swojej pracy zawodowej. Dzięki dostępowi do pracowni hotelarskiej i gastronomicznej również nauczyciele mogą w pełni realizować programy nauczania, co doprowadziło do polepszenia jakości kształcenia zawodowego.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
731 102.04
Wydatki kwalifikowalne: 
677 818.21
Dofinansowanie: 
338 909.10
w tym UE: 
338 909.10
Wkład własny: 
338 909.11
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-007/10
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Policki
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010