Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Bobolice

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Bobolice
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Inwestycja polegała na przeprowadzeniu kompleksowych prac wykończeniowych dwóch pawilonów Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji celem przystosowania ich do potrzeb Publicznego Gimnazjum w Bobolicach.
 
Główne etapy realizacji inwestycji obejmowały:
- kompleksowe roboty budowlano-montażowe w budynkach pawilonów (w tym: roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podłoża, posadzek, ścianek działowych, instalacja okładzin, balustrad, wykonanie elewacji, roboty sanitarne, roboty elektryczne, instalacje wodociągowe, centralne ogrzewanie, wykonanie kanalizacji)
- zagospodarowanie terenu przyległego/towarzyszącego m.in.: drogi, parkingi, place, oświetlenie, odwodnienie, mała architektura, nasadzenia, zieleń,
- zakup, dostawa, montaż wyposażenia meblowego, dydaktycznego i komputerowego.
 
W wyniku realizacji inwestycji na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Bobolicach powstało 17 nowych sal dydaktycznych, a łączna suma pomieszczeń poddanych pracom wykończeniowym wyniosła 75 szt.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
9 401 014.44
Wydatki kwalifikowalne: 
3 946 285.19
Dofinansowanie: 
2 367 771.10
w tym UE: 
2 367 771.10
Wkład własny: 
1 578 514.09
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.3. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.03-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Bobolice
Miejscowość: 
Bobolice
Kod pocztowy: 
76-020