Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do zwiększenia dostępność  do badań profilaktycznych oraz diagnostycznych, a tym samym wpłynęła na zmniejszenie śmiertelności wywołanej chorobami.
 
W ramach projektu beneficjent zakupił następujące elementy wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie:
- pachymetr,
- lampa szczelinowa,
- aparat USG,
- audiometr,
- fotel ginekologiczny do badania kobiet niepełnosprawnych,
- stół studio z elektryczna regulacja wysokości,
- aparat askard (szt. 4),
- kardiograf,
- holCARD,
- rejestrator – holterowski,
- cardio test,
- aspekt - nadajnik KBEKG,
- bieżnia rehabilitacyjna,
- cykloergometr (szt. 3).
 
Zwiększenie ilości specjalistycznego sprzętu medycznego, przyczyniło się do wzrostu ilości badań profilaktycznych oraz diagnostycznych, zmniejszenia czasu oczekiwania na badanie oraz zwiększenia dostępności usług. Wzrosła również jakość świadczonych usług. Nowoczesne urządzenia pozwalają na dokładniejsze badania, czyli zwiększają szanse na wzrost wykrywalności nieprawidłowości zanim wystąpią pierwsze objawy chorób. Wzrosła również jakość badań w zakresie diagnostyki chorób.

Wartość ogółem: 
430 148.01
Wydatki kwalifikowalne: 
393 548.01
Dofinansowanie: 
216 451.39
w tym UE: 
216 451.39
Wkład własny: 
177 096.62
% dofinansowania: 
55.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.02-32-004/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456