Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej

Nazwa beneficjenta: 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
79 Pozostała infrastruktura społeczna

Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie, wielowydziałowego Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej zlokalizowanego na terenie Gminy Dobra. Wielowydziałowy Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonuje jako zintegrowany system produkcji i usług oferowanych społeczności. Dzięki zorganizowanej pracy, osoby niepełnosprawne uczą się interakcji w zespołach roboczych, rozwijać umiejętności pełnienia ról społecznych i zwiększenia poczucia własnej wartości.
 
Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia, bez schodów i z wykluczeniem jakichkolwiek barier architektonicznych.
 
Celem głównym projektu była poprawa jakości i dostępności infrastruktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Efektem inwestycji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym równego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
 
Realizacja celu głównego była możliwa dzięki utworzeniu, wielowydziałowego Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej (tworzącego 175 nowych miejsc pracy, w tym 127 dla osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) - jako formy zatrudnienia chronionego oraz rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wartość ogółem: 
16 172 836.00
Wydatki kwalifikowalne: 
16 172 348.00
Dofinansowanie: 
13 746 495.80
w tym UE: 
13 746 495.80
Wkład własny: 
2 425 852.20
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.4. Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych
Numer wniosku: 
RPZP.07.04.00-32-001/11
Nazwa beneficjenta: 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-771