Z kalendarium RPO

UNIZETO Technologies realizatorem projektu e-Administracja

Projekt e-Administracja wszedł na wdrożeniową ścieżkę. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski podpisał w piątek umowę z firmą UNIZETO Technologies S.A. na realizację I etapu projektu systemowego „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” – podprojekt „e-Administracja”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu systemowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.   

Piątkowa uroczystość nie ograniczyła się tylko do złożenia podpisów, towarzyszyła jej prezentacja założeń projektu oraz konferencja prasowa. Wagę zawartej umowy podkreślała ekspozycja bogatej dokumentacji prowadzonego zadania, co zaakcentował już na wstępie wicemarszałek Jakubowski.

- Przede mną są dokumenty, które praktycznie pokazują, ile ten projekt waży merytorycznie – mówił Andrzej Jakubowski.  – A to tylko I etap naszego projektu systemowego. Wicemarszałek podkreśłił, że rozpoczęcie budowy e-Administracji w województwie zachodniopomorskim wpisuje się w priorytety Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które przedstawiono na ostatnim spotkaniu w resorcie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. – Dziś podpisujemy ważny dokument, który znakomicie się przysłuży rozwojowi oferty  elektronicznych usług publicznych – zaznaczył Andrzej Jakubowski.

Wicemarszałek zwrócił uwagę na jeszcze inne, ważne aspekt piątkowego spotkania. – Cieszę się, że ten projekt będzie szybko realizowany, i to przez firmę z naszego regionu. Liczę, że wszystkie terminy i harmonogramy zostaną przez wykonawcę dotrzymane – skonkludował wicemarszałek Andrzej Jakubowski

Prezes Andrzej Bendig-Wielowiejski  stwierdził natomiast, że zawarta umowa będzie miała zasadniczy wpływ  na strategię spółki. – Wszystko, co związane z urzędem, ma teraz dla nas znaczenie priorytetowe – zaznaczył.  

Podpisanie umowy odbyło się w piątek, 24 lutego br., w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Kuśnierskiej 12b w Szczecinie. W imieniu Wykonawcy dokument podpisał prezes Zarządu UNIZETO Technologies S.A. Andrzej Bendig-Wielowiejski.

Realizacja podprojektu e-Administracja umożliwi zastosowanie w administracji publicznej technologii informatycznych i informacyjnych. Zadania statutowe, powierzone i zlecone ustawami, porozumieniami oraz umowami, które są realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, wymagają pracy z dokumentami, poprzez m.in. właściwe ich gromadzenie, przetwarzanie oraz publikację z zachowaniem najwyższych standardów. W związku z powyższym konieczne jest dokonywanie zmian organizacyjnych ukierunkowanych na optymalizowanie procesów zachodzących w urzędzie. Jednocześnie niezbędnym jest systematyczne nabywanie przez pracowników administracji nowych umiejętności, które podniosą  jakość świadczonych usług publicznych przez administrację samorządową.

Cały projekt systemowy, w tym podprojekt „e-Administracja”, ma zostać zrealizowany w latach 2012-2013.

Efektem realizacji pierwszego etapu projektu systemowego „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim” będzie budowa oraz wdrożenie aplikacji i systemów informatycznych dla sektora publicznego, które przyczynią się do wzrostu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Marszałkowski oraz jednostki samorządu terytorialnego w Województwie Zachodniopomorskim.

W ramach realizacji umowy powstaną następujące produkty:
1. Infrastruktura techniczna,
2. Portal Regionalny i serwisy informacyjne,
3. Regionalna platforma komunikacji elektronicznej współpracująca z ePUAP,
4. Hurtownia danych i baza wiedzy o regionie,
5. Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej,
6. System elektronicznego obiegu dokumentów EOD.

Wykonawcą systemów e-Administracji w Urzędzie Marszałkowskim będzie Spółka UNIZETO Technologies.

Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wszczętego we wrześniu 2011 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 tys. euro.

Zamówienie Urzędu Marszałkowskiego dotyczyło realizacji pierwszego etapu projektu systemowego, pn. „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim”, którego wartość wynosi ponad 10 milionów złotych. Całkowity budżet przedsięwzięcia to 23 mln złotych. Projekt jest dofinansowywany na poziomie 75% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 - Rozwój systemów informatycznych i e-usług. Pozostała część to wkład własny Województwa.

Galeria

Powiązane projekty

e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim

Województwo Zachodniopomorskie