Z kalendarium RPO

Zielone światło dla inwestycji w Dziwnowie i Szczecinku

Dwa ważne projekty otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WZ na posiedzeniu 3 listopada br. przyznał dofinansowanie na realizację projektu systemowego „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań” oraz indywidualnego projektu kluczowego „Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku”.

Przebudowa przejścia przez Dziwnów to projekt systemowy, realizowany w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa RPO WZ. Wniosek przeszedł pomyślnie całą procedurę konkursową, która rozpoczęła się 29 grudnia 2008 r. ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

7 października 2009 r. w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego złożono wymaganą dokumentację konkursową, następnym etapem była weryfikacja wniosku pod względem formalnym, środowiskowym, ekonomiczno-finansowym, jak i merytoryczno- technicznym, która zakończyła się oceną pozytywną. Wniosek otrzymał aż 82 punkty od Komisji Oceniającej Projekt.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie dziwnowskiej inwestycji, uwzględniająca dostępną alokację, wyniesie 2 067 750,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to 2 757 000,00 zł.

Powiązane projekty

UZBROJENIE GRUNTÓW SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W SZCZECINKU

Miasto Szczecinek

Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciagu drogi wojewódzkiej nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań.

Województwo Zachodniopomorskie