Śladami projektów Unijnych - przystanek Stargard Szczeciński

autor reportażu: Marika Piskor

Tytuł projektu: 

Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 
22 299 724.37
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
Tytuł projektu: 

Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 
1 785 028.35
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Tytuł projektu: 

Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Stargardzki

Wartość ogółem: 
1 899 266.05
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne

Co to takiego i po co nam - fundusze europejskie? 

Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw. 

Działania funduszy skupiają się przede wszystkim na wspieraniu regionów słabiej rozwiniętych. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. 

Europa jest jednym z najlepiej rozwiniętych regionów świata. Mimo to nadal istnieją wyraźne różnice w dochodach i poziomie życia pomiędzy 254 regionami Unii Europejskiej. Już od samego początku istnienia tej organizacji zauważono, że takie zróżnicowania mogą mieć negatywne konsekwencje polityczne, społeczne i kulturowe. Pierwsze działania zmierzające do zmniejszenia dysproporcji były podejmowane w latach 60 – tych ubiegłego wieku. Wtedy to powstały Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz orientacji i Gwarancji Rolnej. Natomiast w 1975 roku został utworzony Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Od 01.05.2004 r., czyli od kiedy Polska dołączyła do grona państw członkowskich Unii Europejskiej, alternatywne źródła finansowania stały się bardzo ważnym elementem analiz inwestycyjnych, decydującym często o dynamice rozwoju i lokalizacji nowych przedsięwzięć. 

Chociaż okres wykorzystania funduszy unijnych nie jest zbyt długi to można już zaobserwować widoczne ich spożytkowanie w wielu obszarach gospodarki. Dostępność środków unijnych umożliwiła zrealizowanie szeregu inwestycji, zarówno podnoszących efektywność produkcji jak i w zakresie infrastruktury komunalnej i transportowej. Rezultaty można spostrzec na szczeblu krajowym jak i regionalnym. 

Pomoc publiczna dostępna w formie dotacji z funduszy europejskich czy zwolnień podatkowych, stała się istotna ze względu na realizację nowych inwestycji. Miliardy euro zajęły stałe miejsce w retoryce na temat korzyści z członkostwa w UE, choć dzisiaj wiemy, że otrzymanie dotacji nie jest proste. Bariery w dostępie do funduszy nie leżą wyłącznie w kompleksowości i długotrwałości procesu pozyskiwania wsparcia, ale także w rozliczaniu otrzymanej pomocy publicznej. 

Fundusze strukturalne służyć mają zwiększeniu atrakcyjności państw, regionów a także miast znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Polega to na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości usług, wspomaganiu nowych technologii, modernizacji przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy czy też zwiększaniu umiejętności pracowników czyli wzrostu poziomu gospodarek ze szczególnym dbaniem o środowisko naturalne. 

Ślad 1 – Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim 

Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Stargard Szczeciński. Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla Przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Zrealizowane ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 28 693 217,03 zł zaś kwota dofinansowania wyniosła 10 839 146,61 zł. 

Celem projektu był rozwój infrastruktury transportowej, niezbędnej do osiągnięcia wzrostu społeczno – gospodarczego, poprzez poprawę standardu i jakości lokalnej sieci drogowej. Rozwój infrastruktury drogowej przyczynił się do likwidacji uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym oraz pozytywnie wpłynął na wzmocnienie konkurencyjności regionu. 

„Projekt przewidywał budowę systemu dróg oraz kanalizacji deszczowej w dzielnicy Stargard – Kluczewo. Dzięki jego realizacji Stargard otrzymał możliwość lokowania projektów inwestycyjnych na terenach po byłej bazie wojsk radzieckich, bezpośrednio w okolicy niewykorzystanego pasa startowego. Projekt obejmował budowę nowego układu drogowego przebiegającego przez tereny zlokalizowane w południowej części Stargardu. Tereny przemysłowe powstające na tym obszarze skomunikowane zostały z siecią drogową miasta i całego regionu. Natomiast głównym założeniem projektu było stworzenie przyjaznej przestrzeni gospodarczej w postaci terenów inwestycyjnych oraz kompleksowej oferty okołobiznesowej dla przyciągnięcia kapitału. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia bezpośredniego produktu w postaci uzbrojonych terenów, z kolei otoczkę okołobiznesową stworzyła wypracowana już bogata oferta Miasta i regionu.” - stwierdził jeden z pracowników zajmujących się projektem. 

Ślad 2 – Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim 

Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Stargard Szczeciński. Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa. Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa. Zrealizowane ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 366 031,00 zł zaś kwota dofinansowania wyniosła 660 995,65 zł. 

Celem projektu była poprawa warunków bezpiecznego użytkowania ulic dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zamiana organizacji ruchu, upłynnienie potoków ruchu, umożliwiające redukcję okresowo tworzących się zatorów w ruchu drogowym na wlotach dróg podporządkowanych, uzyskanie drożności sieci komunikacyjnej oraz podniesienie standardu podróży i likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenie Placu słonecznego i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem inżynieryjnym oraz wykonanie ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających plac. 

Źródło: http://www.stargard.pl/index.php?idg=news&idnw=stnd&idn=1948 

„ Mieszkam dokładnie tuż przy samym Placu Słonecznym i w porównaniu do sytuacji jaka była przed remontem Placu mogę powiedzieć, że bezpieczeństwo kierujących i pieszych wzrosło. Dzięki przebudowie ruch samochodów się polepszył i nie ma już korków i niebezpiecznych zdarzeń drogowych.” – powiedział w rozmowie jeden z mieszkańców przy Placu Słonecznym. 

Ślad 2 – Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim 

Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Stargard Szczeciński. Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym. Zrealizowane ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 297 726,00 zł zaś kwota dofinansowania wyniosła 1 648 863,00 zł. 

Projekt obejmował przebudowę Płyty Rynku Staromiejskiego, sieci wodociągowej, modernizację oświetlenia, zmianę organizacji ruchu w obrębie Rynku i przyległych ulic oraz zagospodarowanie przestrzenne poprzez umieszczenie elementów małej architektury. Nadrzędnym założeniem projektu przebudowy Rynku było stworzenie miejsca reprezentacyjnego, otwartego na ruch pieszy, przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu kołowego. Dzięki inwestycji udało się dodatkowo zwiększyć powierzchnię płyty głównej, co automatycznie stworzyło możliwość organizowania różnorodnych imprez kulturalnych i turystycznych, przyciągając turystów i integrując mieszkańców. Atrakcyjność płyty głównej Rynku została podniesiona poprzez zagospodarowanie nowa małą architekturą, w tym: tarasem z mini amfiteatrem, kaskadę wodną z kamiennymi schodami, mozaiką z kostki kamiennej, której wzór zaczerpnięto ze starych kart przedstawiających Rynek Staromiejski, eleganckimi ławkami oraz oświetleniem nadającym odpowiedni charakter obiektowi turystycznemu. 

Źródło:http://www.stargard.pl/index.php?idg=news&idnw=stnd&idn=1948 

„Jestem bardzo zadowolona z remontu Rynku Staromiejskiego – zmienił On swoją estetykę, a jego wizerunek stał się prawdziwą wizytówką miasta. Przychodzę tu z wnuczkiem karmić gołębie. Jesteśmy oboje zadowoleni. Można pospacerować i odpocząć.” – powiedziała jedna z mieszkanek spacerująca po Rynku

Ślad 3 – „Przebudowa- modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego budynku A” 

Beneficjentem projektu był Powiat Stargardzki. Działanie 7.1. Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne. Zrealizowane ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 900 000 zł zaś kwota dofinansowania wyniosła 1 250 000 zł. 

Głównym celem projektu była poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w regionie oraz stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia praktycznej nauki zawodu uczniów, których w obecnych czasach brakuje a na których jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Taka możliwość nauki chcieliśmy im stworzyć” – mówi w rozmowie jeden z pracowników projektowych. 

W ramach prowadzonej inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejących drewnianych elementów konstrukcji dachu i wykonanie go w konstrukcji stalowej. Wykonano również osuszenie zawilgoconych murów metodą iniekcji krystalicznej. W celu wygłuszenia pomieszczeń warsztatowych wykonano izolację akustyczną. Ponadto w budynku zmieniono instalację centralnego ogrzewania. W budynku wykonano nową instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i okablowanie strukturalne. W wyniku modernizacji pracownie wyposażone zostały w cztery maszyny do obróbki drewna niezbędnych do praktycznej nauki zawodu i pełnia funkcję warsztatów szkolnych wraz z pracowniami dydaktycznymi. 

Źródło: http://www.ckp.stargard.pl/Modernizacja%20CKP/modernizacja12.html 

Pomoc funduszy unijnych powinna być traktowana z wielką uwagą, gdyż dzięki niej można rozsądnie gospodarować środkami, które w znaczący sposób podnoszą poziom życia mieszkańców np. poprzez poprawę infrastruktury, dbanie o środowisko i dziedzictwo kulturowe czy też tworzenie nowych miejsc pracy, wyrównywanie szans itp. 

Można stwierdzić, że dzięki pomocy ze środków Unii Europejskiej samorządom Gminy i Miasta Stargardu Szczecińskiego udało się zrealizować ważne dla miasta inwestycje które przyczyniły się do polepszenia warunków dla inwestorów i przedsiębiorców ale przede wszystkim dla samych mieszkańców miasta i gminy Stargard. I tym samym odcisnąć trwałe ślady w postaci inwestycji na terenie samego regionu miasta Stargardu. 

Galeria
Tytuł projektu: 
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Tytuł projektu: 
Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim
Tytuł projektu: 
Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.