Młodzi reporterzy śladami projektów

Młodzi reporterzy śladami projektów

Poniższe reportaże pochodzą z konkursu „Młodzi RePOrterzy śladami projektów” organizowanego w 2012 r. Konkurs miał na celu popularyzację Programu Regionalnego, uświadomienie społeczeństwu, że wsparcie z funduszy unijnych jest udzielane oraz wskazanie miejsc, gdzie poprawa warunków życia jest już widoczna.

Zakres tematyczny reportaży obejmował zagadnienia związane z projektami dofinansowanymi w ramach RPO WZ, zrealizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego bądź przedsiębiorców itp. Autorzy najlepszych reportaży otrzymali atrakcyjne nagrody.

RPO WZ w szkołach ponadgimnazjalnych kluczem do rozwoju regionu

Autor: Dawid Bis

Projekt, o którym zdecydowałem się napisać, czyli „Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizacje pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy”, dotyczy w dużej mierze mnie, moich znajomych, ale i mieszkańców Szczecina, którzy uczą się lub będą się uczyć w szkołach ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu:
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne

Pages