Kategoria interwencji Wartość ogólem Dofinansowanie Ilość projektów
02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 6
03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami nauk 4
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 280
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 185
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 553
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 14
11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 3
13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 7
16 Kolej 2
18 Tabor kolejowy 1
23 Drogi regionalne/lokalne 102
24 Ścieżki rowerowe 13
25 Transport miejski 13
28 Inteligentne systemy transportu 1
30 Porty 4
33 Energia elektryczna 6
35 Gaz ziemny 1
39 Energia odnawialna: wiatrowa 7
40 Energia odnawialna: słoneczna 3 710 471.38 2 490 011.12 4
41 Energia odnawialna: biomasa 101 434 410.00 48 636 000.00 1
43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 248 958 742.26 95 105 992.62 3
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 16
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 3
46 Oczyszczanie ścieków 10
47 Jakość powietrza 8
51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 7
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 24
55 Promowanie walorów przyrodniczych 1
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 52
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 27
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 22
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 31
75 Infrastruktura systemu oświaty 32
76 Infrastruktura ochrony zdrowia 20
78 Infrastruktura mieszkalnictwa 19
79 Pozostała infrastruktura społeczna 13