Najmłodszy majster w akcji :)

autor zdjęcia: Bogumiła Lackowska

Tytuł projektu: 

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
30 000 000.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym