badań medycznych przeprowadzono sprzętem zakupionym w ramach projektów

131,7 tys.

badań medycznych przeprowadzono sprzętem zakupionym w ramach projektów

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Zakup nowoczesnej aparatury analitycznej na potrzeby realizacji nowego programu dydaktycznego w Zakładzie Patologii Ogólnej Katedry Fizjopatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

Nazwa beneficjenta: 

Pomorski Uniwesytet Medyczny w Szczecinie

Wartość ogółem: 
1 230 337.71
Wydatki kwalifikowalne: 
1 230 337.71
Wkład własny: 
615 168.86
Dofinansowanie: 
615 168.85

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Wsparciem objęto przedsięwzięcia regionalne: budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje mają służyć doskonaleniu i rozwijaniu kwalifi kacji ogólnych i zawodowych przez całe życie. Fundusze umożliwiły rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa – zbudowano nowe obiekty, rozbudowano istniejącą bazę sportową i podniesiono jej jakość.

Mając na uwadze poprawę jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia, dofi nansowano przedsięwzięcia obejmujące m.in. budowę i przebudowę placówek medycznych, dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych. Inwestowano także w zakup nowych urządzeń medycznych.