obiektów kultury zbudowano bądź unowocześniono dzięki wsparciu z RPO

18

obiektów kultury zbudowano bądź unowocześniono dzięki wsparciu z RPO

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieńcu

Nazwa beneficjenta: 

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Wartość ogółem: 
4 665 840.26
Wydatki kwalifikowalne: 
3 326 815.24
Wkład własny: 
2 047 970.96
Dofinansowanie: 
1 278 844.28
Tytuł projektu: 

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Kołobrzeg

Wartość ogółem: 
12 150 514.08
Wydatki kwalifikowalne: 
12 150 514.08
Wkład własny: 
3 037 628.52
Dofinansowanie: 
9 112 885.56
Tytuł projektu: 

Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Drawsko Pomorskie

Wartość ogółem: 
9 782 812.79
Wydatki kwalifikowalne: 
8 114 544.19
Wkład własny: 
4 219 563.00
Dofinansowanie: 
3 894 981.19
Tytuł projektu: 

Wzrost znaczenia kultury na wsi – rozbudowa świetlicy w Żelechowie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Widuchowa

Wartość ogółem: 
634 228.54
Wydatki kwalifikowalne: 
531 149.71
Wkład własny: 
132 787.43
Dofinansowanie: 
398 362.28
Tytuł projektu: 

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Koszalin

Wartość ogółem: 
42 509 318.88
Wydatki kwalifikowalne: 
42 362 918.88
Wkład własny: 
22 404 418.88
Dofinansowanie: 
19 958 500.00

Oś 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja

Projekty pozwoliły na dywersyfikację i poprawę jakości oferty turystycznej, przyczyniły się do wzrostu roli turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Priorytetowo potraktowano programy budowy markowych produktów turystycznych, m.in. wodnych szlaków turystycznych i uzdrowisk.

Finansowano działania w zakresie przebudowy i budowy placówek kulturalnych, m.in. muzeów, filharmonii, oper, teatrów. Wspierano przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu nieruchomości oraz obiektów ruchomych, np. kościołów i innych budowli wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotacje, a także pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA, otrzymywały projekty kompleksowej rewitalizacji, łączące w sobie zarówno remonty, przebudowę przestrzeni publicznych, rewaloryzację i zabezpieczenie zabytków, jak i działania przyczyniające się do rozwoju gospodarczego i społecznego.