osób dzięki inwestycjom z RPO objęto selektywną zbiórką odpadów

25 130

osób dzięki inwestycjom z RPO objęto selektywną zbiórką odpadówv

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Karlino

Wartość ogółem: 
494 631.57
Wydatki kwalifikowalne: 
494 631.57
Wkład własny: 
123 657.90
Dofinansowanie: 
370 973.67
Tytuł projektu: 

Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Leśno Górne

Nazwa beneficjenta: 

NewCo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
1 287 783.52
Wydatki kwalifikowalne: 
1 200 000.00
Wkład własny: 
380 000.00
Dofinansowanie: 
820 000.00
Tytuł projektu: 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Police

Wartość ogółem: 
5 095 661.28
Wydatki kwalifikowalne: 
5 083 564.22
Wkład własny: 
1 357 964.38
Dofinansowanie: 
3 725 599.84

Oś 4. Infrastruktura ochrony środowiska

Dotacje otrzymywały inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, takie jak budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji zbiorczych, przepompowni, zbiorników oraz oczyszczalni ścieków. Ich celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych i zapobieganie odprowadzaniu zanieczyszczeń do wody i gruntów. Chodziło przy tym o efektywne wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury, np. oczyszczalni ścieków.

Priorytet objął inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji i instalacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, geotermii, jak również urządzeń do spalania biomasy.

Wsparcie przeznaczano na wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz modernizację i rekultywację nieczynnych składowisk odpadów. Dofi nansowano inwestycje służące poprawie jakości powietrza. Wspierano też działania edukacyjne i związane z bezpośrednią ochroną siedlisk oraz zachowaniem różnorodności gatunkowej.

Ważnym celem była poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz zwiększenie
ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.