osób już korzysta z infrastruktury społecznej powstałej w wyniku realizacji projektów

118,5 tys.

osób już korzysta z infrastruktury społecznej powstałej w wyniku realizacji projektów

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej

Nazwa beneficjenta: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie

Wartość ogółem: 
16 172 836.00
Wydatki kwalifikowalne: 
16 172 348.00
Wkład własny: 
2 425 852.20
Dofinansowanie: 
13 746 495.80

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Wsparciem objęto przedsięwzięcia regionalne: budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje mają służyć doskonaleniu i rozwijaniu kwalifi kacji ogólnych i zawodowych przez całe życie. Fundusze umożliwiły rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa – zbudowano nowe obiekty, rozbudowano istniejącą bazę sportową i podniesiono jej jakość.

Mając na uwadze poprawę jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia, dofi nansowano przedsięwzięcia obejmujące m.in. budowę i przebudowę placówek medycznych, dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych. Inwestowano także w zakup nowych urządzeń medycznych.