osób korzysta z efektów projektów z zakresu kultury

50 800

osób korzysta z efektów projektów z zakresu kultury

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Karlino

Wartość ogółem: 
516 188.16
Wydatki kwalifikowalne: 
513 459.66
Wkład własny: 
128 364.92
Dofinansowanie: 
385 094.74
Tytuł projektu: 

Zwiększenie dostępności do kultury na obszarach wiejskich - budowa świetlicy w Radzanku

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Maszewo

Wartość ogółem: 
1 226 910.42
Wydatki kwalifikowalne: 
1 162 738.60
Wkład własny: 
290 684.66
Dofinansowanie: 
872 053.94
Tytuł projektu: 

Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miejska Wałcz

Wartość ogółem: 
2 877 720.93
Wydatki kwalifikowalne: 
2 827 720.93
Wkład własny: 
706 930.24
Dofinansowanie: 
2 120 790.69
Tytuł projektu: 

Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliasza Słowackiego

w Koszalinie - etap II.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Koszalin

Wartość ogółem: 
4 796 321.38
Wydatki kwalifikowalne: 
4 546 785.00
Wkład własny: 
1 393 731.01
Dofinansowanie: 
3 153 053.99

Oś 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja

Projekty pozwoliły na dywersyfikację i poprawę jakości oferty turystycznej, przyczyniły się do wzrostu roli turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Priorytetowo potraktowano programy budowy markowych produktów turystycznych, m.in. wodnych szlaków turystycznych i uzdrowisk.

Finansowano działania w zakresie przebudowy i budowy placówek kulturalnych, m.in. muzeów, filharmonii, oper, teatrów. Wspierano przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu nieruchomości oraz obiektów ruchomych, np. kościołów i innych budowli wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotacje, a także pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA, otrzymywały projekty kompleksowej rewitalizacji, łączące w sobie zarówno remonty, przebudowę przestrzeni publicznych, rewaloryzację i zabezpieczenie zabytków, jak i działania przyczyniające się do rozwoju gospodarczego i społecznego.