osób objęto systemami ochrony przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami

1,69 mln

osób objęto systemami ochrony przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

NA RATUNEK – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo – gaśnicze do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Nazwa beneficjenta: 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Wartość ogółem: 
4 019 220.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 975 000.00
Wkład własny: 
994 000.00
Dofinansowanie: 
2 981 000.00
Tytuł projektu: 

Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Czaplinek

Wartość ogółem: 
3 038 062.93
Wydatki kwalifikowalne: 
2 831 946.31
Wkład własny: 
707 986.59
Dofinansowanie: 
2 123 959.72
Tytuł projektu: 

Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Mielno

Wartość ogółem: 
3 050 610.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 050 488.00
Wkład własny: 
762 622.00
Dofinansowanie: 
2 287 866.00
Tytuł projektu: 

Rozbudowa Strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu ratowniczego

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Kozielice

Wartość ogółem: 
190 674.43
Wydatki kwalifikowalne: 
152 015.83
Wkład własny: 
38 003.96
Dofinansowanie: 
114 011.87

Oś 4. Infrastruktura ochrony środowiska

Dotacje otrzymywały inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, takie jak budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji zbiorczych, przepompowni, zbiorników oraz oczyszczalni ścieków. Ich celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych i zapobieganie odprowadzaniu zanieczyszczeń do wody i gruntów. Chodziło przy tym o efektywne wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury, np. oczyszczalni ścieków.

Priorytet objął inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji i instalacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, geotermii, jak również urządzeń do spalania biomasy.

Wsparcie przeznaczano na wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz modernizację i rekultywację nieczynnych składowisk odpadów. Dofi nansowano inwestycje służące poprawie jakości powietrza. Wspierano też działania edukacyjne i związane z bezpośrednią ochroną siedlisk oraz zachowaniem różnorodności gatunkowej.

Ważnym celem była poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz zwiększenie
ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.