osób uzyskało dostęp do sieci wodociągowych

3618

osób uzyskało dostęp do sieci wodociągowych

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w miejscowości Cedynia

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Cedynia

Wartość ogółem: 
5 446 472.90
Wydatki kwalifikowalne: 
5 438 468.95
Wkład własny: 
1 359 617.25
Dofinansowanie: 
4 078 851.70
Tytuł projektu: 

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Wierzchowo

Wartość ogółem: 
8 323 709.39
Wydatki kwalifikowalne: 
8 207 411.23
Wkład własny: 
1 803 925.87
Dofinansowanie: 
6 403 485.36

Oś 4. Infrastruktura ochrony środowiska

Dotacje otrzymywały inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, takie jak budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji zbiorczych, przepompowni, zbiorników oraz oczyszczalni ścieków. Ich celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych i zapobieganie odprowadzaniu zanieczyszczeń do wody i gruntów. Chodziło przy tym o efektywne wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury, np. oczyszczalni ścieków.

Priorytet objął inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji i instalacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, geotermii, jak również urządzeń do spalania biomasy.

Wsparcie przeznaczano na wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz modernizację i rekultywację nieczynnych składowisk odpadów. Dofi nansowano inwestycje służące poprawie jakości powietrza. Wspierano też działania edukacyjne i związane z bezpośrednią ochroną siedlisk oraz zachowaniem różnorodności gatunkowej.

Ważnym celem była poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz zwiększenie
ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.