sztuk sprzętu medycznego zakupiono dzięki RPO

488

sztuk sprzętu medycznego zakupiono dzięki RPO

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Doposażenie Szpitala w Sławnie w aparaturę medyczną i diagnostyczną

Nazwa beneficjenta: 

Szpital Powiatowy w Sławnie

Wartość ogółem: 
1 176 840.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 170 737.68
Wkład własny: 
526 831.96
Dofinansowanie: 
643 905.72
Tytuł projektu: 

Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzetu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
349 994.49
Wydatki kwalifikowalne: 
321 856.25
Wkład własny: 
144 835.32
Dofinansowanie: 
177 020.93
Tytuł projektu: 

Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
430 148.01
Wydatki kwalifikowalne: 
393 548.01
Wkład własny: 
177 096.62
Dofinansowanie: 
216 451.39

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Wsparciem objęto przedsięwzięcia regionalne: budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje mają służyć doskonaleniu i rozwijaniu kwalifi kacji ogólnych i zawodowych przez całe życie. Fundusze umożliwiły rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa – zbudowano nowe obiekty, rozbudowano istniejącą bazę sportową i podniesiono jej jakość.

Mając na uwadze poprawę jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia, dofi nansowano przedsięwzięcia obejmujące m.in. budowę i przebudowę placówek medycznych, dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych. Inwestowano także w zakup nowych urządzeń medycznych.