to wartość środków przekazanych do MŚP w formie wsparcia zwrotnego w ramach Inicjatywy JEREMIE

337,3 mln zł

to wartość środków przekazanych do MŚP w formie wsparcia zwrotnego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Nazwa beneficjenta: 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Wartość ogółem: 
280 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
280 000 000.00
Wkład własny: 
0.00
Dofinansowanie: 
280 000 000.00

Oś 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie

Projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymywały wsparcie m.in. poprzez inwestycje i doradztwo. Dofi nansowanie udostępniano poprzez dotacje oraz instrumenty zwrotne. Dzięki tej pomocy fi rmy wdrażały innowacje produktowe, usługowe lub procesowe, korzystając przy tym z usług instytucji badawczo-rozwojowych. Dofi nansowanie trafi ało również na rozwój infrastruktury badawczej służącej gospodarce oraz wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Osobna pula pieniędzy zadedykowana została tworzeniu nowych i podnoszeniu jakości istniejących terenów inwestycyjnych.