wynosi długość nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

77 km

wynosi długość nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko - obszar C i D

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Resko

Wartość ogółem: 
5 379 700.96
Wydatki kwalifikowalne: 
5 351 763.01
Wkład własny: 
1 395 453.79
Dofinansowanie: 
3 956 309.22
Tytuł projektu: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Widuchowa

Wartość ogółem: 
6 821 995.14
Wydatki kwalifikowalne: 
6 821 995.14
Wkład własny: 
1 705 788.98
Dofinansowanie: 
5 116 206.16
Tytuł projektu: 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo - Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca

Nazwa beneficjenta: 

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Wartość ogółem: 
7 197 834.39
Wydatki kwalifikowalne: 
5 843 765.13
Wkład własny: 
1 484 534.39
Dofinansowanie: 
4 359 230.74

Oś 4. Infrastruktura ochrony środowiska

Dotacje otrzymywały inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, takie jak budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji zbiorczych, przepompowni, zbiorników oraz oczyszczalni ścieków. Ich celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych i zapobieganie odprowadzaniu zanieczyszczeń do wody i gruntów. Chodziło przy tym o efektywne wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury, np. oczyszczalni ścieków.

Priorytet objął inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji i instalacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, geotermii, jak również urządzeń do spalania biomasy.

Wsparcie przeznaczano na wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz modernizację i rekultywację nieczynnych składowisk odpadów. Dofi nansowano inwestycje służące poprawie jakości powietrza. Wspierano też działania edukacyjne i związane z bezpośrednią ochroną siedlisk oraz zachowaniem różnorodności gatunkowej.

Ważnym celem była poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz zwiększenie
ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.