z Inicjatywy JESSICA przeznaczono na 9 projektów rewitalizacji w miastach całego województwa poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym

67,3 mln zł

z Inicjatywy JESSICA przeznaczono na 9 projektów rewitalizacji w miastach całego województwa poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Nazwa beneficjenta: 

Europejski Bank Inwestycyjny

Wartość ogółem: 
81 921 616.00
Wydatki kwalifikowalne: 
81 921 616.00
Wkład własny: 
0.00
Dofinansowanie: 
81 921 616.00

Oś 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja

Projekty pozwoliły na dywersyfikację i poprawę jakości oferty turystycznej, przyczyniły się do wzrostu roli turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Priorytetowo potraktowano programy budowy markowych produktów turystycznych, m.in. wodnych szlaków turystycznych i uzdrowisk.

Finansowano działania w zakresie przebudowy i budowy placówek kulturalnych, m.in. muzeów, filharmonii, oper, teatrów. Wspierano przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu nieruchomości oraz obiektów ruchomych, np. kościołów i innych budowli wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotacje, a także pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA, otrzymywały projekty kompleksowej rewitalizacji, łączące w sobie zarówno remonty, przebudowę przestrzeni publicznych, rewaloryzację i zabezpieczenie zabytków, jak i działania przyczyniające się do rozwoju gospodarczego i społecznego.