Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Skwer im. J. Szczerskiej po przebudowie to teraz miejsce wypoczynku, rekreacji mieszkańców i plac zabaw dla dzieci.
 
W ramach przedsięwzięcia wykonywano m.in.: nowe chodniki i alejki spacerowe, dwa bezpieczne place zabaw - dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat oraz od 7 lat do 15 lat, nowe oświetlenie, kosze na śmieci. Dla gości, którzy chcą odpocząć przy szumie fontanny ustawiono mnóstwo ławek. Przeprowadzono prace konserwatorskie i pielęgnacyjne istniejącej zieleni.
 
Najważniejszym elementem modernizacji skweru i największa ozdoba tego miejsca jest niewątpliwie  fontanna wraz z iluminacją świetlną. Powierzchnia fontanny to ok. 700 m2, objętość po wypełnieniu wodą – ok. 360m3. Zachowane zostały wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Wartość ogółem: 
3 428 272.88
Wydatki kwalifikowalne: 
3 426 304.38
Dofinansowanie: 
1 713 152.19
w tym UE: 
1 713 152.19
Wkład własny: 
1 713 152.19
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-011/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456