nowych miejsc powstało w środkach komunikacji miejskiej zakupionych dzięki wsparciu RPO

8 491

nowych miejsc powstało w środkach komunikacji miejskiej zakupionych dzięki wsparciu RPO

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Dąbie Sp. z o.o. w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
25 137 207.79
Wydatki kwalifikowalne: 
21 599 052.34
Wkład własny: 
3 239 857.86
Dofinansowanie: 
18 359 194.48
Tytuł projektu: 

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Klonowica sp. z o.o. w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
25 763 289.00
Wydatki kwalifikowalne: 
21 116 950.00
Wkład własny: 
3 167 542.50
Dofinansowanie: 
17 949 407.50

Oś 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych

Mając na uwadze właściwy rozwój funkcji metropolitalnych, wsparto budowę sprawnego systemu transportu publicznego, zapewniającego skomunikowanie metropolii z ośrodkami podmiejskimi oraz z innymi metropoliami europejskimi.

Na dofi nansowanie mogły liczyć działania zmierzające do poprawy spójności przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), w tym przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji (objęte także inicjatywą JESSICA).

W ramach osi realizowano projekty o charakterze metropolitalnym w zakresie infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji kulturalnych i turystycznych.